top of page

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Odos Ministerija siekia apsaugoti visų savo klientų (paslaugų / prekių pirkėjų), įskaitant svetainės www.odosministerija.lt  (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Klientai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Klientų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

 2. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Odos Ministerija Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. 

 3. Naudodamiesi Odos Ministerija Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Odos Ministerija siūlomomis paslaugomis / prekėmis bei suteikdami Odos Ministerija savo asmens duomenis, Klientai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis.

 4. Gerbiant Klientų privatumą ir saugant Klientų asmens duomenis, Odos Ministerija imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekiant užtikrinti Klientų asmens duomenų saugumą, taip pat užtikrinti, jog duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Odos Ministerija vidaus tvarkų reikalavimus. 

 5. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (telefoną, kompiuterį ir pan.) Klientas naudoja.

 6. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

 7. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos:

 8. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius

 9. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Odos Ministerija klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Odos Ministerija.

 10. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 11. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 12. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

DUOMENŲ RINKIMAS

 

 1. Odos Ministerija renka ir toliau tvarko šiuos Klientų asmens duomenis, kuriuos Klientai patys pateikia registruodamiesi ir (ar) užsisakydami paslaugas / prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas / prekes kitu būdu:

  1. vardas; 

  2. pavardė;

  3. asmens kodas;

  4. adresas;

  5. el. pašto adresas;

  6. telefono numeris;

  7. duomenys susiję su paslaugų teikimu ir (arba) prekių užsakymu, pavyzdžiui, paslauga / prekė ir jų užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės ir pan.

  8. slaptažodžiai;

  9. bet kokie kiti duomenys, kuriuos Klientas papildomai pateikia savo iniciatyva registruodamasis ir (arba) užsisakydamas paslaugas / prekes. 

 

DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Odos Ministerija įsipareigoja užtikrinti, kad Klientų asmens duomenys bus:

  • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

  • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

  • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);

  • tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);

  • tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

 2. Pateikdamas savo asmens duomenis, duomenų subjektas  sutinka ir neprieštarauja, kad duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei duomenų subjektas nesutinka su šia Privatumo politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Svetainėje ir (arba) naudotis duomenų valdytojo paslaugomis. 

bottom of page